Algemene informatie

Evangeliestek is een samenwerkingsverband tussen het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). 

Naar aanleiding van een gezamenlijk overleg op 7 januari 2014 over de nood van kinder(evangelisatie)werk ishet besluit genomen tot samenwerking, kennisuitwisseling en toerustingsmogelijkheden. Het HJW en het LCJ wil zich inzetten voor de kinderen binnen en buiten de kerk. Het is hun verlangen dat kinderen tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus.  Deze gedeelde roeping, zoals verwoord in de Heilige Schrift en de drie formulieren van enigheid binden de partijen samen en geven een breed fundament om principieel samen te werken.

Hervormd Jeugdwerk (HJW)
Het HJW is een platform dat op 11 april 2011 is opgericht en zet zich in voor het werk onder jongeren in Hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het HJW vindt het belangrijk dat er (bijbelstudie-)materiaal en toerusting voor jongeren en leidinggevenden is waarin de noodzaak en het geschenk van wedergeboorte, geloof in Jezus Christus en bekering klinken. Ook richt het HJW zich op ontmoetingen voor jongeren in een context die aansluit bij het gezin en de gemeente. Ze geloven dat God dit wil gebruiken om zielen te redden en Zijn gemeente te bouwen onder een volgende generatie. Samen met vele vrijwilligers werken ze ten behoeve van kinderen, jongeren en hun leidinggevenden. 

Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ)
Het LCJ is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten. Het LCJ is in 1984 begonnen als vereniging ter ondersteuning van plaatselijke jeugdverenigingen. In de loop der jaren heeft het LCJ zich verbreed tot het Landelijk Contact Jeugdwerk (onder andere door de fusering met de Christelijke Gereformeerde Zondagsscholenbond). Vanaf 2013 is het LCJ overgegaan van een vereniging naar een stichting. De organisatie richt zich op jongeren van 0 tot 27 jaar, en op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers, leidinggevenden en ouders. 

 

 

Algemeen e-mailadres:
info@evangeliestek.nl

Digitaal factureren:
facturen@evangeliestek.nl

IBAN Rekeningnummer:
NL44RABO0180782819 tnv Evangeliestek
ANBI